Maar kan Artificiële Intelligentie (AI) – waar computercreativiteit onder valt – echt creatief zijn, door het creëren en publiceren van nieuwe en verassende content? Wat kunnen we verwachten van computers bij het schrijven van teksten? Zullen creatieve computers uiteindelijk mensen vervangen?

Natural Language Generation

‘Natural Language Generation’ (NLG) wordt steeds krachtiger. NLG is een onderdeel uit de gereedschapskist van Artificiële Intelligentie. Met NLG kunnen teksten van stukjes informatie, meestal lijsten met gegevens, worden gemaakt.

Bijvoorbeeld: sportuitslagen of aandelenkoersen op de beurs komen in tabelvorm beschikbaar. En met die resultaten kunnen dan berichten over de wedstrijd of de beursdag worden gegenereerd door een computer.

Het gaat ongeveer zo: U maakt een sjabloon voor het soort tekst dat u wilt creëren. Samen met de lijsten zal de applicatie een verhaal te maken. Een verhaal dat je zelf kan redigeren en publicatierijp maken.

In de meeste gevallen is het een geavanceerde vorm van samenvoegen van tekst (‘text merge’), waarbij allerlei variabele tekstelementen in een sjabloon worden geplaatst.

Er zijn wedstrijdjes geweest tussen een menselijke tekstschrijver en één van zulke programma’s. Het resultaat was heel overtuigend. Zo was het moeilijk om onderscheid te maken tussen teksten die door de mens en die door de machine gemaakt werden. De computergegenereerde teksten waren niet zo sprekend als de menselijke, maar dat hoeft ook niet voor sportresultaten.

“Moet u blij of bang worden voor de opkomst van intelligente machines? Dat hangt af van de vraag of ze voor u zullen werken, of dat u voor hen gaat werken.
(Sarah O’Connor, Financial Times)

Zijn de computergegenereerde verhalen origineel? Niet echt. Maar we hoeven niet altijd originele verhalen te hebben. Als we willen lezen over feiten, willen we gewoon de feiten te lezen. Originaliteit is niet altijd nodig.

Bijvoorbeeld: Wordsmith wordt in de praktijk gebruikt door grote ondernemingen die behoefte hebben aan veel content. Honderden klanten, waaronder Allstate, Microsoft, The Associated Press, en Yahoo! gebruiken Wordsmith om meer dan 1,5 miljard stuks content per jaar te genereren.

Kwaliteitsteksten?

Deze toepassingen doen niet aan diepgaande onderzoeksjournalistiek. Dit is eigenlijk ook niet mogelijk, omdat de computer alleen de gegevens, die u in het systeem heeft gebracht, kan verwerken. De computer weet alleen wat u het geleerd heeft. De computer kan er niet op uitgaan en met mensen gaan praten. Maar dat is niet het doel van deze systemen. Het doel om het grootste deel van de korte verhalen, die je op de nieuwswebsites vindt, te schrijven.

Grote bedrijven, zoals Coca Cola, experimenteren momenteel om dit proces verder te ontwikkelen. Hun experimenten onderzoeken hoe AI kan worden toegepast op alles, van het kiezen van de muziek, het bijwerken van social media en zelfs het schrijven van scripts. Maar het ‘verwijderen’ van mensen uit deze creatieve processen blijft een ‘lange-termijn visie’.

“Ik weet niet of we het kunnen doen met 100 procent robots – misschien op een dag in de toekomst. Maar bots zijn de eerste uiting van de richting waar het naar toe gaat”
(Mariano Bosaz, Coca-Cola)

Maar laten we niet vergeten dat Artificiële Intelligentie voornamelijk gebruikt wordt voor het automatiseren van taken. Sinds het begin van de Industriële Revolutie worden mechanisatie en automatisering gebruikt om repetitieve taken van mensen weg te nemen.

Het creëren van content bestaat ook uit heel veel repetitieve taken. En als u uw werkdag overziet, hoeveel minuten bent u echt creatief bezig waarbij u probeert iets nieuws te maken?

#FakeNews

En natuurlijk kunt u ook proberen om computers te gebruiken om nepnieuws te maken. Nepnieuws is heel populair deze dagen. Het blijkt een activiteit te zijn waarmee geld te verdienen is. U kunt bezoekers naar uw website te lokken met nepnieuws, bijvoorbeeld door een zogenaamde “click–bait” op te zetten.

Zullen fraudeurs Artificiële Intelligentie gebruiken om nepnieuws te maken? Natuurlijk zullen ze dat gaan doen. Criminelen zijn altijd geïnteresseerd in de nieuwste technologie om innovatief te zijn. Om zo nieuwe bronnen van inkomsten te genereren.

“Een ding is zeker, nepnieuws bedreigt de wijze waarop mensen worden geïnformeerd over gebeurtenissen in de wereld. (…) Er is een rol weggelegd voor AI bij het scheiden van feiten van fictie als het gaat om nieuws.”
(Hira Saeed, VentureBeat)

Mijn persoonlijke mening is dat er een wapenwedloop rondom nepnieuws plaats zal gaan plaatsvinden. Facebook probeert nu nepnieuws aan te pakken met behulp van AI. Maar de mensen op de Balkan, die deze berichten schrijven, zullen ook hun vaardigheden verbeteren. Artificiële Intelligentie is op dit moment niet goed genoeg om nepnieuws te detecteren. Maar uiteindelijk zullen de generatoren van nepnieuws ook Artificiële Intelligentie gebruiken. Ik voorspel dat we op een dag in de toekomst een race tussen Artificiële Intelligenties zullen hebben.

Zijn er dan al generatoren van nepnieuws? Ja, in de academische wereld zijn deze generatoren al gebouwd. Maar ik ben bang dat de producenten van nepnieuws niet zo enthousiast zijn over het delen van hun kennis.

Kunnen computers fictie schrijven?

Kunnen computers originele inhoud verzinnen? Artificiële Intelligentie wordt schoorvoetend gebruikt in de filmindustrie. Soms met verrassende resultaten.

De films Sunspring en It’s No Game zijn in dit opzicht interessant. Hier heeft Artificiële Intelligentie het script geschreven. Door het analyseren van patronen van bestaande Science Fiction-films schreef de computer zijn eigen nieuwe versies. Het zijn korte films geworden. Niet echt geschikt materiaal voor ‘blockbusters’. Wel interessant voor nerds en science fiction-geeks. Niet voor het grote publiek van nu.

Als u geïnteresseerd bent in avant-garde of dadaïsme, zult u de tekst van het script misschien heel interessant vinden. De teksten zijn nu niet echt zinvol. Ik bewonder de acteurs die dergelijke zinnen op overtuigende wijze kunnen acteren.

Deze zinnen van de tekst vormen samen geen filmscenario die een kaskraker zal opleveren. Maar de toekomst ziet er hoopvol uit.

Garbage in – garbage out

Alle voorbeelden die ik u gegeven heb, hebben één ding gemeen, je leert en traint de computer om één ding te doen. De huidige Artificiële Intelligenties zijn geen algemeen toepasbare machines. Het zijn geen vervangingen van de mens met al zijn menselijke capaciteiten, ervaringen, emoties en eigenaardigheden. De computer weet alleen wat hem is geleerd. Hij zal niet op eigen initiatief gaan onderzoeken. Hij kent geen synergie en kan niet lateraal denken.

Sommige leveranciers hebben lerende computers verbonden met het internet. Het internet bevat dan de kennis van de echte wereld. Maar die computers eindigde als racisten. Op zichzelf is dat een goed resultaat, want er is een hoop racisme op het internet. En de Artificiële Intelligentie heeft dat dan weer goed opgepakt.

Dus als u een computer vraagt om content te creëren, zal het niet verder gaan dan wat geleerd is. Wanneer u probeert om deze grens wel te overschrijden, zal het volslagen foutieve resultaten opleveren.

Dit is een fragment van de presentatie van Reinoud Kaasschieter, gegeven op 17 mei 2017 tijdens de conferentie “Information Energy 2017” in Utrecht. Deze tekst is gepubliceerd op de Capgemini blog.

Extra: Cognitieve computers in de kunst

Een succesvolle toepassing van Artificiële Intelligentie is Cognitive Computing. Cognitive Computing kan teksten begrijpen. Sommigen zeggen dat het alleen een geavanceerde zoekmachine is.

We zijn menselijkerwijs niet in staat om grote hoeveelheden tekst door te nemen. De computer kan dit doen in een paar seconden.

Het Cognitive Computing-systeem IBM Watson kan kunstenaars helpen, onderzoekers en wetenschappers nieuwe inzichten in teksten, verhalen, artikelen enzovoorts, geven. Alles wat de lezer te voren niet kan weten. Inzichten die hem of haar kunnen inspireren om kunstwerken te maken.

Hoe werkt het? Door heel veel tekst documenten in het computergeheugen in te lezen. De domeinspecialist helpt de computer om tekst te analyseren dioor de semantiek van de tekst te begrijpen: de woorden en hun relaties. De computer gebruikt dan wat hij geleerd heeft door zich te verdiepen in grote hoeveelheden andere teksten.

Cognitieve computers kunnen ook content creators helpen. Ze kunnen onderzoeken door op zoek te gaan naar verwijzingen in teksten. Om zo antwoorden op vragen te vinden.

Cognitieve computers beperken zich nu alleen op het gebied van kennis wat ze expliciet geleerd is. Ze zijn gespecialiseerd in één domein, maar dan wel in de volledige diepte.

IBM Watson creëert zelf geen content voor u. Het vindt alleen de antwoorden op uw vragen. IBM wil mensen helpen betere beslissingen te nemen en nieuwe inzichten te verwerven, die de mens dan zelf omzet in nieuwe, creatieve ideeën.

Foto Publiek domein {{PD-US}} via Wikimedia: Kleine Dada Soirée door Theo van Doesburg

Text in English:

Computational Creativity is on the rise and everyday new examples are published. Computers help people create film trailers, musical compositions, and even write news articles. We should ask these three questions:

  • However, can Artificial Intelligence (AI), as it is called, be truly creative by finding and publishing new content?
  • What can we expect from computers when writing texts?
  • Will creative computing eventually replace creators?

Natural Language Generation

‘Natural Language Generation’ (NLG) is taking off. NLG is part of the suite of Artificial Intelligence tools. NLG can create texts from bits of information, mostly listings with data. The lists primarily include information in a tabular format. For instance, sports results or share prices at the stock exchange largely come in tabular format. From those results, reports about the match or day at the exchange market are generated. You create a template for the kind of text you wish to create. Together with the listings it will create a story. A story that you can redact and finalize. However, in many cases, advanced texts merge, and all kinds of variable text elements are inserted in a template. Comparative challenges between a human text writer and one of those programs yielded rather convincing results, given how hard it was to distinguish between human- and machine-generated texts. Although the computer versions of texts lack the eloquence of the human versions, who needs that for sport results?

“Should you welcome or fear the rise of intelligent machines? That depends on whether they will be working for you, or you will be working for them.
(Sarah O’Connor, Financial Times)

Will stories be original every time? Not really. However, we don’t always require originality when all we need are facts. Wordsmith for example, is actually used by big content firms. Hundreds of customers including Allstate, Microsoft, The Associated Press, and Yahoo! use Wordsmith to generate more than 1.5 billion pieces of content per year.

Do we really need (always) quality texts?

These applications don’t do quality in-depth journalism. Don’t expect investigative and explorative stories. This is not possible, because the computer only knows the data that you’ll feed it. It cannot go out and talk to people. But that’s not the aim of these services. The aim is to create the bulk of stories that you’ll find on those websites. Large corporations, like Coca–Cola, are currently experimenting to take this process further. Their experimentation will explore how AI can be applied to everything from choosing music to updating social media and even writing scripts, although removing humans from the equation entirely remains a ‘long-term vision’.

“I don’t know if we can do it 100 percent with robots yet – maybe one day – but bots is the first expression of where that is going.”
(Mariano Bosaz, Coca–Cola)

But let us remember that Artificial Intelligence is used for automating tasks, and since the dawn of the Industrial Revolution, mechanization and automation are used to take repetitive tasks away from humans. Creating content also involves quite a bit of repetition. When you examine your workday, how much time were you truly creative and attempting something new?

#FakeNews

It goes without saying that you can also try to use computers to create fake news. Fake news is quite popular these days and seems lucrative. You can attract viewers with fake news and a click bait is set up easily. Will fraudsters use Artificial Intelligence to create phoney news? Of course they will. Criminals are always interested in the latest technology to stay innovative to generate new sources of revenue.

“One thing is certain, fake news is threatening the degree to which people are informed about world events. (…) There is a role for AI to play in separating fact from fiction when it comes to news stories.”
(Hira Saeed, VentureBeat)

In my view, a fake news arms race will emerge. Facebook is now trying to tackle fake news with AI. But the people in the Balkans writing those messages will also improve their skills to stay on top of their game. Artificial Intelligence isn’t good enough to detect fake news at the moment. But when it eventually does, the fake news generators will also use Artificial Intelligence. Predictably, a race between Artificial Intelligences lies not too far in the future.

Do fake news generators exist? Yes, in the academic world these generators have been built. But I’m afraid the current fake news producers are not that keen in sharing their knowledge.

Can computers create fiction?

Can computers generate original content? Artificial Intelligence is used in the film industry with some surprising results. The moviess Sunspring and It’s No Game are interesting in this respect. Here, Artificial Intelligence has written the script. By analyzing patterns in existing science fiction movies, AI wrote its own new version. These are short science fiction movies, not quite the material for blockbusters. Interesting for nerds and science fiction geeks, but not for the general audience. But let me tell you, if you’re into avant-garde Dadaism, perhaps you’ll find the text of the script rather interesting. The text really doesn’t make sense, just garbled words. And I truly admire the actors who can act out those lines convincingly. Okay. These lines of text don’t make up film scripts that will earn instant box office successes. But we’re hopefully progressing.

Garbage in – garbage out

All the examples I have given you share one thing in common. You learn and train the computer in doing one thing. It is not a general purpose machine, not a replacement of a human with all its human capabilities, experiences, emotions and quirks. It only knows what it has been learned. It won’t investigate on its own, and doesn’t know synergy and lateral thinking. Some have attached such learning to the Internet as a real world knowledge base. Computers end up being racists which is a good result because racism on the Internet got picked up accurately by the computer.

So if you want a computer to create content, it cannot go beyond what is learned. When you try to do so, it will create utterly bogus results.

This is an excerpt of the presentation Reinoud Kaasschieter has given at the Information Energy 2017 conference on May 17th, 2017 in Utrecht, the Netherlands. This text has been published on the Tekom Intelligent Information blog.

Extra: Cognitive computing in the arts

A more successful application of Artificial Intelligence is Cognitive Computing. Cognitive Computing can understand texts. Others say it’s just a pretty advanced search engine. We’re physically unable to read huge amounts of text. The computer can do this for us in seconds. IBM Watson can help artists, researchers and scientists find new insights into texts, stories, articles and so on. Things the reader didn’t know on beforehand. Insights that can inspire him or her to create works of art.

How does it work? You input a lot of text documents into the computer memory. You let the computer understand text by helping him analyze the semantics of the text: the words and their relations. Finally, the computer can use what he has learned to go through large amounts of other texts. Cognitive computers can also help content creators. It can help investigations searching for references in texts. It can provide answers to questions. But only in the field of knowledge that you have taught the computer. This is called narrow AI. Specializing in only one domain, on area of knowledge, but in great depth.

Photo Public Domain {{PD-US}} via Wikimedia: Kleine Dada Soirée by Theo van Doesburg